Genomförda investeringar

Carex of Sweden AB
Carex of Sweden erbjuder biologiskt slamfria, kretsloppsbaserade naturliga ekosystem utan kemiska tillsatser för återvinning av avloppsvatten från industrier, hushåll, oljebolag, kommuner och rederier. Initialt prioriterade marknader är oljebolagens biltvättar, enskilda hushåll och hushållskluster som samfälligheter och grannsamverkan, livsmedelsproduktion, deponier samt renovering av sjöar och vattendrag. Läs mer på www.carexofsweden.se.

Leading Light AB (GOKAP har avyttrat innehavet)
Leading Light utvecklar, tillverkar och säljer smarta hållbara belysningssystem, som drivs via alternativa energikällor som sol. Den framtida gatubelysningen är intelligent och tillhandahåller nya typer av samhällstjänster som t ex kan mäta trafikflöde, luftkvalitet, övervakning, väderförhållanden samt andra nyttofunktioner. Marknadsfokus är hållbara städer och miljöer i Norden. Läs mer på www.leadinglight.se.

Monivent AB - (GOKAP har avyttrat innehavet)
Monivent AB utvecklar produkter för att förbättra vården av nyfödda i behov av andningshjälp och som inte spontanandas vid födseln så att luft måste manuellt pumpas ner i lungorna. Monivent Neo mäter bl.a. volymer via en sensor och data skickas trådlöst till en monitor. Behovet är globalt och målgruppen alla sjukhus med förlossningsvård. Läs mer på www.monivent.se.

Recycling United Scandinavia AB
Recycla.se erbjuder en tjänsteplattform via en portal som matchar avfallsproducenter, såväl företag som privathushåll, med återvinningsbolag. Det hjälper avfallsproducenten att hantera sitt avfall på bästa sätt och det ger återvinningsbolagen ett bra säljverktyg. Hittills har Recycla.se lyckats attrahera ca 30.000 kunder och har som ambition expandera verksamheten. Läs mer på www.recycla.se.

Texray AB
Texray har utvecklat världens första textila strålskydd för sjukhuspersonal som utsätts för röntgenstrålning i sitt dagliga arbete. Användarstudier visar att Texray’s produkter, ett huvudskydd och ett unikt sköldkörtel/nackskydd som tillsammans reducerar exponeringen av strålning i hjärnan med upp till 75% utöver vad de traditionella skydden har kapacitet för. Samtidigt är produkterna komfortabla och lättanvända, till stor skillnad från existerande skydd som finns på marknaden. Det vävda strålskyddsmaterialet är patenterat och har erhållit marknadsgodkännande för den europeiska marknaden, ett s.k. CE-märke. Texray har påbörjat försäljningen av sina produkter i Europa. Läs mer på www.texray.io

Sobrera Pharma utvecklar en effektivare behandling för patienter med alkoholmissbruk med målet att förbättra hälsa och livskvalitet, minska risken för sjuklighet och för tidig död hos dessa patienter samt visa på en samhällsekonomisk nytta.  SO-001 kombinerar två läkemedel med komplementära effekter på dopamin och testas nu i en klinisk fas II studie. Bakgrunden till Sobrera tar avstamp i det stora medicinska behovet inom beroendesjukdomar och framför allt bristen på effektiv behandling av alkoholmissbruk. Läs mer på www.sobrera.com

Cappy AB
Bolaget har utvecklat applikationen CAPPY för att ge kundens anställda något viktigt - kontroll över sin lön. Detta genom att erbjuda anställda att via en app få en översikt av hur många timmar de arbetat, hur mycket lön de har innestående och när det uppstår behov, få tillgång till delar av den intjänande lönen direkt. Detta ger anställda en ökad kontroll, en flexibilitet för jämnare privatekonomi och hjälp att hantera oförutsedda utgifter. Genom att minska deras ekonomiska stress, så mår de också bättre på jobbet. www.cappy.se

Zeptagram AB Zeptagram är en blockkedjebaserad handelsplattform med målsättning att bli en ledande handelsplats för musik- och IP-rättigheter, där ägarna av dessa rättigheter kan tokenisera sina tillgångar som NFTs och dNFTs i form av Zeptacoin. Plattformen möjliggör säker och enkel spårning av rättigheter och distribution av royaltyintäkter som delas ut till ägarna av musikrättigheter som är listade på plattformen. Zeptagram ger på detta sätt artister möjligheten att finansiera sitt skapande och lista sina musikrättigheter. Musikfans och investerare kan investera i musikrättigheter och få avkastning när musiken spelas eller används. Det ska bli lika enkelt att investera i musikrättigheter som i aktier tack vare Zeptagram. www.zeptagram.com

Econans AB
Econans vision är att bli den ledande tjänsten för prognostisering och automatiserad rådgivning av ungas privatekonomi. Via en tidig betaversion har användare och potentiella kunder gett mycket positiv feedback. Med lärdomar från betaversionen och med nyinvesterat kapital kommer den skalbara plattformen Econans 2.0 att utvecklas och lanseras. Läs mer på www.econans.se.

Luxbright AB
Luxbright utvecklar, tillverkar och säljer röntgenrör med förbättrad prestanda baserade på nanomaterial och innovativ design till en global kundkrets. Patenterad teknologi erbjuder µ-fokusfunk-tionalitet för förbättrad upplösning och fältemission medför fördelar som lägre energiförbrukning och lägre stråldoser. Marknadsfokus är branscherna för icke-förstörande testning och säkerhet. Läs mer på www.luxbright.com.

Ostrea Förvaltnings AB
Ostrea Aquacultures affärsidé är att producera och sälja ostronyngel och konsumtionsstora ostron av ffa det världskända svenska ostronet Ostrea edulis jämte andra ostron för leverans till inhemska och utländska marknader. Ostrea har sedan 2008 byggt upp en state-of-the-art anläggning på Sydkoster och förfinat metoderna för odling av mikroalger (föda för ostronlarver/-yngel) och ostron. Läs mer på www.aquaculture.se.

Teknosell International AB
Teknosell Internationell bedriver en växande utbildnings-, tränings- och uppföljningsverksamhet i närmare 80 länder och på 25 språk. Fokus ligger på bil- och verkstadsindustrins service- och säljpersonal, som tränas med god långsiktiga effekter på deras kompetensutveckling. Teknosells lösning är en tjänsteinnovation som förändrar beteenden och förbättrar kunders servicenivå och i förläningen deras lönsamhet. Läs mer på www.teknosell.com.

Ectin Research utvecklar cancerterapi baserat på ett unikt patientfynd och beprövade läkemedelssubstanser. Cancerbehandlingen kan potentiellt behandla en rad olika cancertyper t.ex. blås-, prostata-, bröst- och tjocktarmscancer. Ectin Research har valt att initialt fokusera på behandling av metastaserande former av blåscancer där det ursprungliga patientfyndet gjordes och det idag saknas adekvat behandling. Den numera patenterade cancerterapin är både patientvänlig och samhällsekonomiskt attraktiv. Ectin Research förväntas ha en snabb väg till att dokumentera klinisk effekt genom planerad kliniskstudie i blåscancerpatienter. Läs mer på www.ectinresearch.com

Stromder utvecklar HR-applikationen GOOZO. Applikationen kopplar samman det engagemangsdrivande och hälsofrämjande arbetet med organisationens nyckeltal i syfte att få return on investment. Detta möjliggörs via applikationens enkätverktyg som jämför förändringar i hälso- och gruppvariabler med kostnaderna för genomförda aktiviteter. Individ- och teambehov visualiseras i appen som också med automatik föreslår rätt personalsatsning i relation till varje individs- och teambehov. Bolaget arbetar aktivt med införsäljning i Sverige och har redan sett stora framgångar med flertalet betalande kunder. Läs mer på www.goozo.se

Nanolyze AB Nanolyze utvecklar och säljer instrument och förbrukningskomponenter för nanopartikelanalys med applikationer inom fr.f.a. medicinsk och biologisk forskning. Målgruppen är forskningslabb inom läkemedelsindustri och akademi. Den patenterade kärnteknologin med unika möjligheter att analysera strukturella förändringar av partiklarna i realtid ligger i förbrukningskomponenten som består av ett vågledarchip. Instrumentet syftar till att tillhandahålla kärnteknikens möjligheter enkelt, intuitivt och effektivt och består av såväl hårdvara som mjukvara. www.nanolyze.se

RanLOS AB
RanLOS bidrar till ett säkrare uppkopplat samhälle genom testning av trådlös prestanda. RanLOS mätsystem som består av hårdvara och mjukvara kan testa relevanta standarder såsom 3G, 4G, 5G och WiFi för fordon, basstationer, antenner med mera. Systemet bygger på Random line of sight teknologin. Läs mer på www.ranlos.com